Archívum / Történelmi pontverseny megoldásai

Történelem pontverseny 2006-2007. tanév

 

 

 

Hunyadi János és kora

 

 

MEGOLDÁSOK

 

Elérhető pontszám összesen: 75 pont

 

A pontverseny első fordulója segít felkészülni az idei Bodócs István Emlékverseny történelmi vetélkedőjéhez!

Az „Év történésze” cím odaítélésének pontszámítása:                elérhető: 65 pont

Pontverseny feladatainak minél jobb megoldása (3 forduló):                max. 3 x 10 pont

Félévi és év végi eredmény:                                                                max. 2 x   5 pont

Bodócs Emlékverseny:                                                                       max.        10 pont

OKTV-n vagy Horváth Mihály versenyen eredményes szereplés:        max.        10 pont

OKTV 2. forduló, ill. Horváth Mihály döntő:                                      max.          5 pont

 

Az „Év történésze” emlékplakettet, pénz- és könyvjutalmat kap és közös történelmi kiránduláson vehet részt.

Az „Év történésze” 2-5. helyezettjei pénz- és könyvjutalmat kapnak és közös történelmi kiránduláson vehetnek részt.

Az „Év történésze” 6-10. helyezettjei könyvjutalmat kapnak és közös történelmi kiránduláson vehetnek részt.

Az „Év történésze” 11-20. helyezettjei közös történelmi kiránduláson vehetnek részt.

 

 

 

1., Mit jelentenek az alábbi kifejezések? Írd a megfelelő fogalmak betűjelét a meghatározásokhoz!

 

10

A:akindzsi, B:csausz, C:efendi, D:hodzsa, E:mufti, F:mütekáid, G:szerdár, H:timár, I:topcsi, J:tüfekcsi     

 

a) katonai javadalombirtok, amit a szpáhik kaptak:

H

 

b) tüzér:

I

 

c) puskaműves, iparos várkatona:

J

 

d) a török sereg főparancsnoka azokon a hadjáratokon, amelyeken a szultán nem vett részt:

G

 

e) nyugdíjas katona:

F

 

f) mohamedán pap, tanító, hitoktató:

D

 

g) mohamedán egyházjogi személy, jogtudós

:

E

 

h) tanult emberek, állami hivatalnokok és vallási vezetők megtisztelő megszólítása:

 

C

 

i) "követ, hírvivő, levélvivő":

 

B

 

j) irreguláris alakulat, pusztító portyákkal gyengítették az ellenfél (hát)országát:

A

 

 

 

 

2., Mit jelentettek eredetileg a következő jövevényszavak?

 

4

a) pajzán:

gályarab

b) kaszab:

mészáros

b) pamut:

gyapot

d) kátrány:

hajók fájának konzerválására való nyúlós, ragacsos, büdös fekete anyag

 

 

 

3., Kikről szólnak az alábbi sorok? A kérdések mindig a kiemelt szavakra vonatkoznak!

 

6

...ő, aki sok kürt és sok dob hangjának kíséretében nagyon is vidáman jött, szomorúan, az új csendjének leple alatt, gyalázatosan futott el…                                                                                                                                   

a) Ki az „ő”?:

II. (Hódító) Mohamed (Mehmed)

„Szirt! rendíthetetlen, mint karja és keble rakódnak,

Nagy mint ő, nagy mint társai, mint fia nagy!”

b) Ki az „ő”?:

Hunyadi János

c) Ki a „fia”?:

I. (Hunyadi) Mátyás

,,Jaj nekem, mert hosszúra nyúlik zarándokságom ideje és megfosztattam minden reménytől... Miért tagadta meg tőlem Isten azt, hogy érte meghalhassak? Annyiszor voltam háborúban, a hitetlenek között kitéve a halálnak, és megmenekültem, s most tétlenül az ágyban, az ellenség kardcsapása nélkül halok meg!'”

d) Ki a haldokló?:

Kapisztrán János

e) Kiért halt volna meg?:

Hunyadi János

„Mivel sehogy sem tudta megakadályozni, hogy a toronyra kitűzze a jelvényt, átnyalábolta a törököt, és a magasból a mélybe leugorva, magával rántotta.”

f) Ki volt a magyar hős?

Dugovics Titusz

 

 

 

4., Ki a szerző? Mi a mű címe?

 

8

a) „És Kapisztrán így könyörge:

Oh, kegyes szűz, méhben áldott!”

Arany János: Kapisztrán János

b) „Sírja üres, akár a megváltóé, de késik a húsvét, hiába esdi minden áldott délben a harangszó.”

Kányádi Sándor: Hunyadi

c) „Haldoklott Hunyadi s meg nem tuda halni; töröknek

Egy nagy adósságot tört lefizetni csatán.

S megvítt Nándor alatt: a nagy Mahomet futa sebben

És nyomorún; győzött a haza hőse, s lehúnyt.”

Vörösmarty Mihály: Hunyadi halála

d) „Kiknek tiszta ép erkölcsén

 

Semmi csorba, semmi szeplő;

 

Kiknek, egyaránt, kezében

 

Nagy volt a kard, és a gyeplő…”

Arany János: Hunyadi csillaga

 

 

 

5., Egészítsd ki a leírás hiányzó részeit!

 

8

„Magyarország második részét egyrészt a …1… és Száva folyók fogják közre, másrészt a Száván túl csaknem az Adriai-tengerre néző Alpokig nyúlik el. A Száván túl van Horvátország és Bosznia, a boszniai püspökség, Belgrád vagy …2… az azonos nevű mezővárossal, Szerbia fővárosával. Falát a Száva mossa, mely kevéssel a város fölött ömlik a …3… ba. Ez a város volt Magyarország védőfala, de miután az Úr születésének 1521. esztendejében, …4… király uralkodása alatt, a vár parancsnoka, Török Bálint átadta az ellenség, a török hitére, megnyílt a Magyarország kirablásához szükséges átkelőhely. Belgrádtól a Száva folyásán felfelé haladva a déli oldalon a következő várak vannak sorban: Szabács, Újvár, Barka, Mihalóc, Árki, Dobor, Dubocsác, Szlobocina; Árki vidékén túl Boszniában pedig még Gradacsác, Maglaj, Zrebernyik várai, melyeket kb. húsz ével ezelőtt foglaltak el a törökök. […] Azt a részt pedig, amely a Dráva és Száva torkolatai között …5… felé nyúlik el, Szerémségnek hívják, benne fekszik …6…, a Szerémség kezdete és fővárosa, ez a Duna fölé emelkedő hegyen, Budához igen hasonló fekvésű, királyi épületekkel magasodik, s híres …7… János sírja miatt is.”  (Oláh Miklós: Hungaria)

1.

Dráva

2.

Horvátország

3.

Nándorfehérvár

4.

Dunába

5.

Lajos

6.

kelet

7.

Újlak

8.

Kapisztrán

 

 

 

6., A képen Vajdahunyad vára látható. De melyik? Az erdélyi (eredeti) vagy a budapesti mása? (Tegyél X jelet a megfelelő válaszhoz!)

7

a)

Szerintem az erdélyi:

X

 

Szerintem a budapesti:

 

 

b) Milyen stílusirányzat jeleit lehet felismerni a képen?

gótikus

c) Igazold két, erre a stílusra jellemző stíluselem megnevezésével!

fiatornyok

Magasba törő (csúcsíves) torony

d) Hunyadi Jánosnak a Dunántúlon csak egy birtoka volt. Melyik?

Újvár

e) …Horvátországban pedig kettő. Melyek?

Racsa és Fejérkő

 

 

 


 

7., Hunyadi János néhány tisztségét soroljuk fel. Mit jelentenek? (3x 2 pont)

7

 

                                                                              

 

 


 

 

 

 

8., Melyik királyunkat ismered fel a kép alapján?

7

a) az uralkodó neve:

Luxemburgi Zsigmond

 

b) magyar királyi címén kívül mely országok uralkodói címét viselte? (Segítenek a képen látható címerek… - hármat sorolj fel!)

 

cseh király (1419), német király (1410) és német-római császár (1433)

 

c) Mi kötötte Hunyadit ehhez az uralkodóhoz? (2 pont)

 

Zsigmond adományozta Hunyadi apjának, Vajknak 1409-ben Vajdahunyad várát, Hunyadi Zsigmond udvarában nevelkedett, ott sajátította el a lovagi életformát, több hadjáratba is elkísérte az uralkodót (Itália, Csehország). /Legenda szól arról, hogy Hunyadi János Zsigmond törvénytelen fia lett volna./

 

 

 

 

9., Fejtsd meg a keresztrejtvényt! (válaszelemenként 1 pont)

18

1.      

 

 

 

 

A

L

B

E

R

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      

 

R

I

G

Ó

M

E

Z

Ő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

S

Z

K

A

N

D

E

R

 

 

 

 

 

 

4.      

 

 

U

L

Á

S

Z

L

Ó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      

 

 

 

 

V

I

T

É

Z

János

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      

 

S

E

H

A

B

E

D

D

I

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      

 

 

 

 

V

Á

R

N

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      

 

 

 

 

 

 

C

I

L

L

E

I

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      

II.

M

O

H

A

M

E

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zsigmond leányának férje, aki Hunyadit szörényi bánná nevezte ki. Mikor uralkodott?

1437 (38)-1439

2. Itt szenvedett súlyos vereséget Hunyadi (szerb neve: Koszovopolje). Mikor zajlott a csata?

1448

3. Török bég, keresztény neve Kasztrióta György volt. Mely nép szabadságharcát vezette?

Albán

4. 1440-1444 között uralkodott. Mely uralkodócsalád tagja volt?

Jagelló

 

5. Humanista író, 1445-től váradi püspök, Hunyadi gyermekeinek nevelője is.

 

6. Az 1442-es második erdélyi török betörés vezetője. Ki volt az első támadás parancsnoka?

Mezid bég

7. Bolgár tengerparti város, itt halt meg I. Ulászló királyunk is. Mikor volt a csata?

1444

8. A magyar bárók leghatalmasabbja, Hunyadi ádáz ellenfele. Ki ölte meg 1456-ban?

Hunyadi László

9. Szultán, Nándorfehérvárnál a török csapatok vezetője. Mettől meddig uralkodott?

1430-1481

 

 

 

Milyen kapcsolatban állt Hunyadi a függőleges fősorban megfejtett területtel?

 

1453. január 1-vel, amikor lemond kormányzóságáról, országos főkapitány és Beszterce örökös grófja lett