Hírek, információk / A Gyermekvédelmi törvény módosítása

Jogszabályváltozás

A Gyermekvédelmi törvény módosítása
236/2010.( IX.13. Korm. rend.)

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése

Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyűlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a Jegyzői Gyámhatóságnak és a Gyermekjóléti Központnak (237/2010. 91/F. §.) A jegyzői gyámhatóság végzésben figyelmezteti a szülőt. Amennyiben a gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét, és összegyűlik 50 igazolatlan órája, a gyermek állandó lakhelye szerinti jegyzői gyámhatóság – az iskola jelzése alapján - felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket (236/2010.91/G.§ (1)-(6)bek.). A jegyzőnek e körben mérlegelési lehetősége nincsen, az 50 igazolatlan óra automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár. Ez egyúttal egy eseti gondnok kinevezésével jár. Az iskoláztatási támogatást a települési önkormányzat a Magyar Államkincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára utalja át és nem a szülőnek.

Az iskoláztatási támogatás megszűntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a gyermek a felülvizsgált időszakban egy órát sem mulasztott igazolatlanul; a védelembe vétel pedig még legalább ugyanannyi ideig fennmarad, ameddig a támogatás folyósítása fel volt függesztve.

A Szent László Gimnázium házirendje szerint „a tanuló köteles mulasztásának igazolását a következő osztályfőnöki órán illetve legfeljebb egy héten belül bemutatni. A mulasztás kezdetét be kell jelenteni a 262-35-99 telefonszámon, üzenettel, faxon vagy postai levelezőlapon. A szülők félévente három alkalommal igazolhatnak mulasztást, összesen legfeljebb három napot. A nem betegségből adódó, előre látható mulasztásokra előzetes engedélyt kell kérni. Öt napig az osztályfőnök, ötnél több napra az igazgató ad engedélyt.”

A Rendelet a Szent László Gimnázium növendékeinek a mulasztások pontosabb, szigorúbb igazolását szorgalmazza. A tantestület döntése értelmében az első igazolatlan mulasztás után kötelesek vagyunk tértivevényes levélben értesíteni a szülőt, ha a gyermek igazolatlanul mulaszt (minden egyes igazolatlan óráról!), 10 óra mulasztás esetén az iskola elindítja a hivatalos eljárást.

Az igazolatlan mulasztások számának csökkentése a következetes ellenőrzéssel elérhető.