Iskolánkról / Kapcsolataink - UNESCO

UNESCO


  Iskolánk 1907-es alapításától kezdve nagy hangsúlyt fektetett a tanulók mindenirányú képzésére. Az 1962-es évtől még a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kapott az iskola programjában a nyelvtanítás, így mint Budapest egyik legtöbb nyelvet tanító gimnáziuma 1967-ben tizenegyedikként a magyar iskolák közül felvételt nyertünk az UNESCO-asszociált iskolák szervezetébe.

  Az UNESCO-asszociált iskolák szervezetébe való belépésünkkor nyolc nyelvet /angol, francia, latin, lengyel, német, olasz, orosz, spanyol/ tanítottunk, többnyire tagozatos osztályokban. A nagy óraszámban folyó nyelvtanítás széleskörű diáklevelezést vont maga után, kialakultak első külföldi kapcsolataink.

  A „nemzetközi megértésre nevelés” programba való bekapcsolódás előzményeként a sokszínű nyelvtanításon kívül megemlíthetők még az iskolát gyakran látogató külföldi delegációkkal kialakított kapcsolatok, találkozások, illetve az iskola tanárainak állandó nyitottsága és aktív érdeklődése a külföldi tapasztalatok iránt.

  Mindig az iskolai élet természetes elemeit alkották az idegen nyelvi klubdélutánok és az időről-időre megszervezett kiállítások, melyek segítségével más országok életébe tekintettünk be, illetve megemlékeztünk az egyetemes kultúra nagyjairól. A biológia tagozat környezetvédelmi oktatássá fejlődésével lehetőség nyílt az Ember és Természet problémakör, illetve természeti örökségünk megőrzésének problémáival való intenzívebb foglalkozásra.

  Mai célkitűzéseink megegyeznek az előző évek feladataival. Az iskola oktatási programjában és a tanórákon kívül szervezett foglalkozásokon megismerteti a tanulókat az UNESCO eszméivel, felkelti és táplálja a más népek életének és kultúrájának megismerése iránti igényt, toleranciára nevel. Ezenkívül széleskörű lehetőségeket biztosít a nyelvtanulásra /kéttannyelvű osztályban tartunk olasz nyelvet, továbbra is sikerrel működik a speciális angol tagozat, s a többi nyelv oktatása is jobbára emelt óraszámban folyik/, nyitottságra neveli a tanulókat, felhívja figyelmüket a környezetvédelem és kulturális örökségünk őrzésének fontosságára.

  Az utóbbi évek bővülő pályázati lehetőségeinek felhasználásával iskolánk nemzetközi kapcsolatokat és együttműködést kezdett a Comenius program segítségével.

  Tanulóink rendszeresen vesznek részt iskolai szervezésben külföldi nyelvtanfolyamokon Nagy Britanniában és Spanyolországban.

Képgaléria UNESCO-s utazásokon készült képekből

UNESCO munkaterv 2001/2002.

  A 2001/2002. tanévben célkitűzéseink megegyeznek az előző évek feladataival. Az iskola oktatási programjában és a tanórákon kívül szervezett foglalkozásokon megismerteti a tanulókat az UNESCO eszméivel, felkelti és táplálja a más népek életének és kultúrájának megismerése iránti igényt, toleranciára nevel. A tantárgyi és tanítási órán kívüli lehetőségek felhasználásával hívja fel a tanulók figyelmét az Európai Unióhoz való csatlakozás fontosságára.

  Az UNESCO eszméinek általános népszerűsítésén kívül széleskörű lehetőségeket biztosít a nyelvtanulásra, nyitottságra neveli a tanulókat, felhívja figyelmüket az Ember és a Természet kapcsolatára, a környezetvédelem és kulturális örökségünk őrzésének fontosságára. Ebben az évben új, drogmegelőzési és egészséges életmód programot indít az osztályfőnöki órák felhasználásával.

  A kerettantervek ajánlásainak megfelelően az EU elvárásaihoz igazodva beépítettük helyi tanterveinkbe a fenti gondolatkörhöz kapcsolódó ismereteket.

A jelen tanévben kiemelt témák, amelyekkel foglalkozunk:

 1. Az iskola UNESCO- asszociált jellegének, múltjának, hagyományainak megismertetése. (Tanévnyitó, az első osztályosok tájékoztatása, osztályfőnöki órák, az iskola hagyományos ünnepségei, nyílt napok, nulladikosok tájékoztatása).

 2. Az ENSZ és az UNESCO szerepének, történetének megismertetése (Történelem érettségi B tétel).

 3. Külföldi iskolák életének megismerése, a diáklevelezés, diákcserék, külföldön szervezett nyelvi tanfolyamok, hazai és külföldi nyelvi táborok támogatása, esetleges INTERNET kapcsolatok keresése belföldi és külföldi UNESCO-asszociált iskolákkal. Külföldi iskolákkal közösen végzett kutatómunka.

 4. A Kulturális és Természeti Világörökségek listáján szereplő külföldi és hazai értékek megismertetése, "helyi örökségünk" védelme, megismertetése (hagyományos tanulmányi kirándulások, egyéni szervezésű osztály- és szekció szervezésben rendezett programok).

 5. Az emberi és diákjogok érvényesítésével kapcsolatos kérdések. Az iskolai diákélet jogszerűségének biztosítása, részvétel a diákság jogait érintő dokumentumok kidolgozásában (pl.: házirend, diákönkormányzati SZMSZ).

 6. Évfordulók, megemlékezések:

  • az ENSZ megalakulása
  • az UNESCO megalakulása
  • az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kibocsátásának napja

Tervezett tevékenységeink:

 1. Hagyományos osztálykirándulásaink alkalmával a magyarországi "Világörökségek" (Hortobágy, Hollókő, Aggtelek, Pannonhalma, Pécs belváros) felkeresése (augusztus vége-szeptember eleje).

 2. "UNESCO-verseny" szervezése:

  • 9. oszt.: Országismertető tabló készítése (2002. április 3.),
  • 10. oszt.: A választott országot bemutató műsor előadása (2002. március 21.),
  • 11. oszt.: Országismertető kiállítás készítése a folyosói tárlókba (2002. február 1.).

 3. "Ki tud többet Portugáliáról? vetélkedő szervezése a budapesti UNESCO-asszociált iskolák és testvériskoláink részvételével (2002. március 19. kedd).

 4. UNICEF termékek árusítása (nov-dec.).

 5. A Baraka önismereti program foglalkozásainak folytatása.

 6. A drogmegelőző és egészséges életmód program kiterjesztése az iskola összes osztályára.

 7. Bekapcsolódás az UNESCO-asszociált iskolák környezet- és műemlékvédelmi programjaiba, egyéb rendezvényeibe.

 8. Részvétel az UNESCO Bizottság által szervezett versenyeken, pályázatokon, esetleges előadásokon.

 9. A diáklevelezés elősegítése, internetes diákkapcsolatok kiépítésének támogatása.

 10. Diákcseréink és nemzetközi sportkapcsolataink folytatása, bővítése.


Budapest, 2001. szeptember 13.

Gellért Jánosné